Základy tkania

Úlohou pri vytváraní základov tkania v tvorivej dielni je:
▪ oboznámiť deti so zložením tkáčskeho stavu
▪ oboznámiť deti so základnými poznatkami o tkaní
▪ oboznámiť deti so základnými zásadami, ktoré treba dodržiavať pri tkaní na
tkáčskom stave
▪ vypestovať základné zručnosti u detí z oblasti techniky tkania na tkáčskom
stave
▪ naučiť deti chápať význam a zmysel tkania v bežnom živote dnes
▪ rozvíjať u detí zmysel pre praktickosť
▪ rozvíjať u detí estetické cítenie a vkus
▪ oboznámiť deti s požiadavkami na dodržiavanie bezpečnosti pri práci

Deti sa majú naučiť:
▪ techniku základných väzieb
▪ rozpoznávať kvalitu a vhodnosť textilných materiálov na tkanie
▪ využívať odpadový textilný materiál
▪ základným tkáčskym technologickým postupom
▪ správne používať tkáčske nástroje a pomôcky
▪ rozlišovať vhodnosť výberu tém na ich tvorivé spracovanie
▪ základným poznatkom z histórie tohto remesla

Deti košického sanatória oživili aj tradície starých materí, ktoré dlhé jesenné, a
najmä zimné večery trávili pri krosnách. Tkaním na nich dokázali z nití a na pásiky
nastrihaných ináč už nepoužiteľných handier vyrábať koberce, obrusy a prestierania,
ktoré sú dodnes vzácnosťou v mnohých moderných domácnostiach.


Tkanie je jeden z najstarších spôsobov
zhotovovania textilu. Siedmak Jakub zhotovuje tkaninu
pravouhlým krížením dvoch sústav nití.


Ukážka tkáčskeho využitia odpadovej textílie

Zo všetkých spôsobov tkania je najviac rozšírené tkanie na horizontálnych

krosnách, na ktorých sa vo vidieckom prostredí zhotovujú niektoré druhy tkanín
dodnes. Začína šliapnutím na podnož spojenú s niteľnicou, ktorá klesne. Súčasne
sa druhá niteľnica zdvihne, čím vznikne medzi niťami osnovy vodorovná ziva. Cez
ňu tkáčka prevlečie pomocou člnka alebo paličky útok, brdom uloženým v bidle ho
prirazí už k utkanej tkanine a súčasne šliapne na druhú podnož, pričom sa tento
postup opakuje.

Ďalšie úkony pri tkaní závisia od väzby budúcej tkaniny alebo spôsobu jej
zdobenia. Pri tkaní ľanových a konopných tkanín sa musela osnova, aby sa nedrala
a netrhala, natierať odmáskou (šlichta, trilo – škrob z múky, z rozvarených zemiakov)
alebo lojom a podobne.