Základy maľby na sklo

Úlohou pri vytváraní základov maľby na sklo v podmienkach tvorivej dielne je:
▪ oboznámiť deti so základnými zásadami spojenými s tvorivým procesom
maľby na sklo
▪ oboznámiť deti s technikami a technologickými postupmi, ktoré je dôležité
dodržiavať pre maľbu tohto typu
▪ rozvíjať u detí estetické cítenie a vkus
▪ oboznámiť deti s elementárnymi požiadavkami na dodržiavanie bezpečnosti
pri práci so sklom

Deti sa majú naučiť:
▪ rozpoznávať kvalitu a vhodnosť skla na maľbu
▪ základným technologickým postupom pri príprave skla a farieb na maľbu
▪ správne používať nástroje a pomôcky pri tvorbe
▪ rozlišovať dekoratívne vzory, vhodnosť výberu tém na ich tvorivé spracovanie
▪ základným poznatkom z histórie tohto remesla vo všeobecnosti a na
SlovenskuPedagógovia pri oboznamovaní sa s technikou maľby na sklo počas workshopu.


Technika maľby na sklo je veľmi stará, pochádza už z Byzancie. Uživila sa
najmä tam, kde bola situovaná výroba skla. Na Slovensku sa rozšírila najmä v 18. a
19. storočí. Z bohatších kruhov časom prešla aj medzi ľud. Šikovní, umelecky nadaní
jedinci maľovali najmä v zime, keď nebolo inej práce, na sklené tabule, ale aj na
sklené nádoby. Ich dielka zobrazovali najčastejšie rôzne náboženské motívy. Aj preto
maľované sklené tabule zdobili najmä miesta domov určené na modlitbu. Maliari
však nezabudli ani na Jánošíka, ktorého aj s jeho družinou často na skle maľovali.
Maľby na sklo staré niekoľko desiatok rokov sa však už vyznačujú svetskými
motívmi, napr. aj rôznymi postavami v ľudovom odeve, v prírode, pri práci.

Maľovanie na sklo (sklenú tabuľku) znamená maľovanie “opačne”, teda
zrkadlovo. Maliar nanáša farby na jednu stranu skla a divák na ňu pozerá z opačnej
strany. Aj samotné nanesenie farieb nie je jednoduché – sklo môže byť mastné, je
hladké... Technika si teda vyžaduje nielen maliarsku zručnosť.

V minulosti, ale aj dnes vznikajú mnohé obrázky maľované na skle tak, že
maliar najprv z predlohy, ktorú si položí na alebo pod sklo, obkreslí kontúry svojho
budúceho diela, tie nechá zaschnúť a zvyšok postupne domaľuje. Maľba na sklo
mala podľa literárnych prameňov neprerušenú kontinuitu, predsa len však dnešní
tvorcovia sú už iní a z iného prostredia, ako neprofesionáli z ľudu v minulosti. Témy
malieb sú rôzne, aj moderné, ale sú tvorcovia, ktorí sa snažia zachovať aj pôvodné
motívy (kostoly, Jánošíka a jeho družinu a i.).