Základy hrnčiarstva a keramiky

Úlohou pri vytváraní základov hrnčiarstva a keramiky  v podmienkach tvorivej dielne
v sanatóriu v Košiciach-Barci je oboznámiť deti:
-    s významom a so základnými poznatkami o tomto starodávnom, pre človeka kedysi veľmi užitočnom  remesle, ktoré má svoj význam ešte aj dnes
-    so základnými zásadami, ktoré treba dodržiavať pri tvorbe a výrobe hrnčiarskych a keramických výrobkov, hlavne pri príprave kvalitnej hliny, jej spracovaní, udržiavaní, glazovaní a vypaľovaní
-    vypestovať základné zručnosti z oblasti techniky hrnčiarskej a keramickej výroby
-    poučiť deti o zásadách dodržiavania bezpečnosti, osobitne pri vypaľovaní hlinených výrobkov

Deti sa majú naučiť:
-    rozpoznávať kvalitu a vhodnosť hliny na jej budúce spracovanie
-    techniku miesenia a tvarovania hliny
-    správne používať nástroje a pomôcky pri tvorbe
-    zákonitostiam pri používaní farieb, ich nanášaní na surový hlinený výrobok
-    zákonitostiam a správnemu rozoznávaniu farebnej rozdielnosti pred a po vypálení hlineného artiklu
-    o význame glazovania a spôsoby jeho aplikácie
-    základným poznatkom z histórie tohto remesla vo všeobecnosti a na Slovensku

Prvý hrnčiarsky cech na Slovensku vznikol v Bardejove roku 1475. Podmienkou na vznik a rozvoj hrnčiarstva bol dostatok kvalitnej hliny. Najznámejšími lokalitami v 19. storočí boli Modra, Hybe, Hrnčiarske Zalužany, Pozdišovce, Sabinov, Bardejov, Prešov, Levoča.

Danko z ôsmeho ročníka
pri glazovaní hlinenej figúrky.


Jeho spolužiak Matúško dotvára
jeden zo svojich hlinených výtvorov.

Závesné glazované zvieratká z hliny vypálené
v elektrickej peci.

Rozkvet hrnčiarstva na Slovensku súvisel so životom, s prácou a praktickými potrebami vidieckych domácností, pre ktoré hrnčiari vyrábali rôzne druhy úžitkového riadu.

Keramika je priemyslové odvetvie zaoberajúce sa výrobou tehál rôznych tvarov, fajansových, porcelánovych a iných výrobov z keramickych zemín metódou vypaľovania vopred vyformovaných predmetov

Kolekcia vianočných výrobkov z keramiky.

Základnými výrobnými nástrojmi sú hrnčiarska pec a hrnčiarsky kruh. Tie prešli zložitým vývojom. Úpadok tohto remesla nastal v druhej polovice 19. storočia rozvojom mechanizovanej výroby keramiky a s uplatňovaním nových materiálov.

Žeby Pat a Mat?