V krajine remesiel

Remeselná dielňa v Liečebno-výchovnom sanatóriu v Košiciach-Barci počas
ostatných mesiacov úzkou spoluprácou s tými, čo sa venujú tradičným remeslám
a podujatiam organizovanými pre deti, pomáha udržiavať pri živote zabúdané
zručnosti. Uvádza deti do tajov práce s drôtom, hlinou, prútím, textilom. Dáva
podnety zaujímať sa o paličkovanú čipku, maľbu na sklo, umelecké rezbárstvo,
drotárstvo, batikovanie.

Tieto aktivity sledujú napĺňanie projektu Operačný program vzdelávanie
opatrenie 3.2, zameraného na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými
vzdelávacími potrebami, ktorý nesie názov „…Nech všetko plynie dobrovoľne, nech
sa nič nedeje násilne…“ J. A. Komenský.

Strategickým cieľom projektu je:
▪ Zefektívniť komplexnú starostlivosť o osoby so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, vytvoriť nové edukačné a motivačné prostredie v ďalšom vzdelávaní.

Osobitné ciele projektu predstavujú tvorbu a rozvíjanie:
▪ Školských, výchovných a kolektívnych programov uľahčujúcich komunikáciu,
ďalšie vzdelávanie a terapiu osôb so zdravotným znevýhodnením.
▪ Manuálnych zručnosti prostredníctvom ľudových remesiel v činnostnej terapii.

Projekt pozostáva z dvoch hlavných aktivít - Aktivity 1.1 Korektívne učenie
s radosťou a Aktivity 2.1 Zručnosti liečia.

Aktivita 1.1 Korektívne učenie je určená pre kategóriu mladšieho a stredného
školského veku - žiakov primárneho vzdelávania a žiakov 5. a 6. ročníka, teda
v období najvhodnejšom na korekciu a pestovanie pozitívneho vzťahu k vzdelávaniu
ku škole vôbec. Táto aktivita sa realizuje počas vyučovania.

Počas Aktivity 2.1 Zručnosti liečia sa 10 až 15 ročné deti učia
v popoludňajších hodinách vo výchove mimo vyučovania týmto remeselným
zručnostiam:

v práci s hlinou základom hrnčiarstva a keramiky
v práci s prútím základom košikárstva
v práci s drevom základom stolárstva a rezbárstva
v realizácii paličkovania čipiek základom paličkovania
v maľovaní a glazúrovaní skla základom maľby na sklo
s farbením a batikovaním materiálov základom farbenia a batikovania
v práci s drôtom vypletaniu a tvorbe šperkov, základom drotárstva
v tkaní materiálov základom tkania

Remeselné zručnosti klienti (deti) sanatória nadobúdajú pod vedením
skúsených vychovávateľov, ktorí boli pre jednotlivé remeslá vyškolení ešte počas
prázdnin. Základným grifom sa podúčali pod vedením skúsených remeselníkov.