6/2018 - 10/2018

 

7/2017

Fotogaléria k projektu: TU

 

6/2016 - 12/2016

 

06/2016 - 10/2016


Projekt   "Poviem to farbou..."

Od začiatku júna 2016 je v zariadení liečebno-výchovného sanatória realizovaný špeciálnou pedagogičkou, PaedDr. Hanou Betinovou, arteterapeutický projekt "Poviem to farbou..."......

 

03/2010 - 08/2011

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolu-financovaný zo zdrojov ES

 

Názov projektu "...Nech všetko plynie dobrovoľne, nech sa nič nedeje násilne...".J.A.Komenský
ITMS kód projektu 26130230005
Druh projektu: Dopytovo orientovaný projekt
Prijímateľ: Liečebno-výchovné sanatórium
Operačný program: OP Vzdelávanie
Prioritná os: 3 Podpora vzdelávania osôb  s osobitými vzdelávacími potrebami
Opatrenie: 3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
Kód výzvy: OPV-2009/3.2/01-SORO
Celkové výdavky projektu: 294 564,76 EUR
Výška NFP: 294 564,76 EUR
Trvanie projektu: 03/2010 – 08/2011 (18 mesiacov)
Umiestnenie projektu: Košický kraj
Projektový manažér: Mgr. Anna Kalavská